Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Intézményvezetői álláshirdetés

feltöltve: 2019. május 2. 14:23 | utolsó módosítás: 2019. május 2. 14:28
Intézményvezetői álláshirdetés

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Területi Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9735 Csepreg, Kossuth utca 67.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi köre: 23 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona), házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátásának biztosítása. Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó központi és helyi jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja sz intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szerben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működését, ellátja sz intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:


• Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében , az intézményvezetőre vonatkozó képesítési előírások az irányadók,

• a gyermekvédelem, a szociál. ell., eü. ill. közoktatás területén betöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylését igazoló postai feladóvevény másolata

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagynnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

• nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

• a nyertes pályázó a kinevezését követően kötelezően részt vesz a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezető képzéséről szóló 25/2017. (X.18) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésen.

• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


•  25/2017.(X.18) EMMI rendelet szerinti mester szintű vezetőképzésen való részvétel megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma-, oklevél másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylését igazoló postai feladóvevény másolata

• részletes szakmai életrajz és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolása

•  az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 21. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balogh László nyújt, a +3630579-1490 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSE2076/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető .

• Elektronikus úton Dr. Balogh László részére a jegyzo@csepreg.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Dr. Balogh László, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot - a KJT-ben előírt bizottsági véleményezés után - a véleményezési határidő ( a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, új jogviszony esetén - a 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.)21/A. §. (4)-(5) bek. fogl. kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A cikket eddig 1120 ember olvasta.
ma van
2020. június 6. szombat,
Norbert napja.
Időjárás:
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
friss fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011